• Nôi dung bài thi chứng chỉ MOS Powerpoint 2010

  • BY: admin
  • POSTED ON: 17/06/2016
  • TOPIC: MOS 2010
  1. Manage the PowerPoint environment 2. Create a slide presentation 3. Work with graphical and multimedia elements 4. Create charts and tables 5. Apply transitions and animations 6. Collaborate on presentations 7. Prepare presentations for delivery 8. Deliver presentations
 • Nội dung bài thi chứng chỉ MOS Word 2010

  • BY: admin
  • POSTED ON: 16/06/2016
  • TOPIC: MOS 2010
  1. Sharing and maintaining documents 2. Formatting content 3 Applying page layout and reusable content 4. Including illustrations and graphics in a document 5. Proofreading documents 6. Applying references and hyperlinks 7. Performing mail merge operations
 • Nội dung bài thi chứng chỉ MOS Excel 2010

  • BY: admin
  • POSTED ON: 16/06/2016
  • TOPIC: MOS 2010
  1. Managing the worksheet environment 2. Creating cell data 3. Formatting cells and worksheets 4. Managing worksheets and workbooks 5. Applying formulas and functions 6. Presenting data visually 7. Sharing worksheet data with other users 8. Analyzing and organizing data
 • Giới thiệu bài thi và chứng chỉ MOS

  • BY: admin
  • POSTED ON: 15/06/2016
  • TOPIC: MOS 2010
  1. Giới thiệu bài thi MOS MOS (Microsoft Office Specialist) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1.350.000 bài thi được tổ chức hàng năm tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Các cấp độ bài thi: Cấp độ Specialist: Chứng nhận các kỹ năng cơ bản trong các phần mềm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.